21 Regulamin organizacyjny | BIP - Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Regulamin organizacyjny

Zarządzenie Nr 8/2014 
dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 1.09.2014 r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim
Na podstawie Art.13, ust. 3, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. z 2012 r., Dz. U. poz. 406 ze zm.), zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzam Regulamin organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 5/2010 dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 kwietnia 2010 r.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik do zarządzenia nr 8/2014 z dnia 1.09.2014 r.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII BOGUSŁAWSKIEJ
W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Regulamin organizacyjny określa podstawowe zasady funkcjonowania i kierowania oraz organizację wewnętrzną Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte jest określenie „biblioteka” – rozumieć przez to należy Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
ROZDZIAŁ II
ZASADY FUNKCJONOWANIA I KIEROWANIA MIEJSKĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ
§ 3. Biblioteka działa w oparciu o następujące zasady:
1. praworządności,
2. służebności wobec społeczności lokalnej,
3. racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4. planowania pracy,
5. kontroli wewnętrznej,
6. podziału zadań pomiędzy dyrektora biblioteki i poszczególne stanowiska pracy,
7. wzajemnego współdziałania.
§ 4. Miejską Biblioteką Publiczną w Nowym Mieście Lubawskim kieruje dyrektor, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za pracę instytucji i uzyskane przez nią wyniki.
Dyrektor ustala główne kierunki pracy biblioteki, odpowiada za zgodność podejmowanych decyzji z prawem oraz podejmuje inicjatywy organizacyjne zmierzające do pełnej realizacji zadań merytorycznych, organizacyjnych i gospodarczo-finansowych instytucji.
Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
§ 5. Do zadań głównego księgowego, w szczególności należy:
– prowadzenie obsługi finansowej pracowników,
– prowadzenie rachunkowości finansowej biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– kompleksowe prowadzenie dokumentacji wg aktualnych przepisów
– realizowanie płatności,
– sporządzanie sprawozdań i planów finansowych.
ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA BIBLIOTEKI
§ 6. W skład biblioteki wchodzą komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy:
1. Dział Udostępniania Zbiorów i Informacji:
    a) Wypożyczalnia dla dorosłych
    b) Czytelnia.
2. Oddział dla Dzieci i Młodzieży:
    a) Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży,
    b) Czytelnia
3. Pracownia Regionalna z Czytelnią Multimedialną:
    a) Pracownia Regionalna
    b) Czytelnia Multimedialna
4. Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
5. Samodzielne stanowisko: Operator sprzętu komputerowego
6. Samodzielne stanowisko: Pracownik gospodarczy
§ 7. Zakres przedmiotowy komórek organizacyjnych
I Do zadań wspólnych komórek organizacyjnych biblioteki, w szczególności należy:
–- współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną,
– zapewnienie terminowej i właściwej realizacji zadań określonych w programach i strategiach,
– zapewnienie pełnej ochrony informacji niejawnych zgodnie z przepisami szczegółowymi,
– bezwzględne przestrzeganie procedur zapewniających ochronę danych osobowych,
– wnikliwe i terminowe wykonywanie zadań oraz bezstronne i kulturalne załatwianie klientów,
– przestrzeganie ustalonych zasad porządku i dyscypliny pracy,
– stałe podnoszenie kwalifikacji w drodze samokształcenia,
– dbałość o powierzone mienie,
– wykonywanie czynności wynikających z doraźnych poleceń dyrektora.
II Do zadań Działu Udostępniania Zbiorów i Informacji należy:
1. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz,
– prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
– udzielanie informacji o bibliotece i księgozbiorze,
– prowadzenie ewidencji czytelników i wypożyczeń,
– realizowanie zamówień i przyjmowanie zwrotu książek,
– udzielanie pomocy w doborze literatury,
– udostępnianie czytelnikom prasy codziennej i archiwalnej,
– sporządzanie i wysyłanie upomnień,
– dokonywanie selekcji księgozbioru i czasopism,
– współpraca z działem gromadzenia i opracowania zbiorów w zakresie uzupełniania zbiorów,
– prowadzenie dokumentacji działalności,
– przygotowywanie wystaw, spotkań z ciekawymi ludźmi, konkursów,
– prowadzenie działalności edukacyjnej i dydaktycznej,
– bezpłatne udostępnianie Internetu,
– prowadzenie instruktażu w zakresie posługiwania się katalogiem OPAC,
– wykonywanie usług w zakresie skanowania, drukowania i kserowania.
III  Do zadań Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, w szczególności należy:
– udostępnianie zbiorów dla dzieci i młodzieży,.
– udzielanie informacji o bibliotece i księgozbiorze,
– prowadzenie ewidencji czytelników i wypożyczeń,
– realizowanie zamówień i przyjmowanie zwrotu książek,
– udzielanie pomocy w doborze literatury,
– udostępnianie dzieciom i młodzieży prasy codziennej i archiwalnej.
– dokonywanie selekcji książek i czasopism dziecięcych i młodzieżowych,
– sporządzanie i wysyłanie upomnień,
– współpracowanie z działem gromadzenia i opracowania zbiorów w zakresie uzupełniania zbiorów,
– przyjmowanie i rozliczanie z główną księgową wpłat z tytułu upomnień,
– prowadzenie dokumentacji działalności,
– opracowywanie okresowych planów, analiz i sprawozdań,
– organizowanie wystaw, spotkań z ciekawymi ludźmi, konkursów,
– prowadzenie działalności edukacyjnej i dydaktycznej,
– bezpłatne udostępnianie Internetu,
– prowadzenie instruktażu w zakresie posługiwania się katalogiem OPAC.
IV Do zadań Pracowni Regionalnej z Czytelnią Multimedialną, w szczególności należy:
gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów regionalnych i dokumentów życia społecznego.
opracowywanie bibliografii powiatu nowomiejskiego,
wspieranie działań promujących Społeczne Archiwum,
wspieranie działań mających na celu popularyzację Lokalnego Centrum Informacji,
współpracowanie z innymi bibliotekami i instytucjami w zakresie wymiany materiałów informacyjnych i archiwalnych.
digitalizowanie wybranych zbiorów specjalnych.
współtworzenie katalogu biblioteki w zakresie zbiorów specjalnych.
opracowywanie artykułów oraz innych materiałów promujących bibliotekę oraz jej zbiory,
wspieranie działań realizujących strategię rozwoju biblioteki,
opracowywanie okresowych planów, analiz i sprawozdań,
organizowanie wystaw, spotkań z ciekawymi ludźmi, konkursów,
wykonywanie usług w zakresie skanowania, drukowania i kserowania,
udzielanie pomocy i pełnienie nadzoru nad czytelnikami korzystającymi z pracowni multimedialnej,
udostępnianie użytkownikom nieodpłatnie stanowisk komputerowych do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształcenia,
udzielanie porad w zakresie obsługi komputerów, sporządzania wydruków itp.,
kontrolowanie pracy użytkowników w celu eliminowania przeglądania stron internetowych zabronionych regulaminem Biblioteki,
pobieranie opłat za wydruki z komputera,
prowadzenie dokumentacji pracy Czytelni Internetowej.
V Do zadań Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, w szczególności należy:
opracowywanie formalne i rzeczowe księgozbioru biblioteki.
tworzenie katalogu elektronicznego biblioteki.
prowadzenie inwentarzy: Działu Udostępniania Zbiorów i Informacji, Oddziału dla Dzieci i Młodzieży oraz Zbiorów Specjalnych.
prowadzenie ewidencji wpływów i ubytków.
prowadzenie ewidencji darów.
uczestniczenie w pracach komisji ds. selekcji księgozbioru.
ustalanie zgodności, z główną księgową, nie rzadziej niż raz w roku, wartości księgozbioru w danym okresie.
opracowywanie okresowe planów, analiz i sprawozdań,
współudział w imprezach czytelniczych.
współudział w przygotowywaniu wystaw tematycznych.
VI Do zadań Operatora sprzętu komputerowego, w szczególności należy:
wdrażanie technik komputerowych na stanowiskach pracy wskazanych przez dyrektora biblioteki.
dbanie o dobry stan techniczny sprzętu.
utrzymywanie kontaktów z autorami programów, dostawcami sprzętu i Internetu w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania.
kontrolowanie i nadzorowanie zgodności oprogramowania z posiadanymi licencjami na wszystkich stanowiskach pracy.
VII Do zadań Pracownika gospodarczego, w szczególności należy:
dbanie o utrzymanie czystości i porządku wewnątrz budynku biblioteki oraz na zewnątrz.
dbanie o powierzone mienie i przestrzeganie zasad oszczędnej gospodarki materiałowej.
zgłaszanie zapotrzebowania na środki czystości.
§ 8. Komórki organizacyjne są tworzone, likwidowane lub łączone na podstawie zarządzenia dyrektora biblioteki.
§ 9. Podczas nieobecności dyrektora za sprawy merytoryczne odpowiada osoba, której zostało udzielone upoważnienie przez dyrektora biblioteki.
§ 10. Na czas nieobecności pracownika komórki organizacyjnej oraz pracownika zajmującego samodzielne stanowisko pracy, zastępstwo wyznacza dyrektor.
ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11. Regulamin może być zmieniony przez dyrektora biblioteki po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Daniela Kowalska

Data wytworzenia:
20 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Daniela Kowalska

Data publikacji:
22 cze 2020, godz. 11:40

Osoba aktualizująca informacje

Daniela Kowalska

Data aktualizacji:
24 lut 2022, godz. 11:41