Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Regulamin korzystania z materiałów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej

Regulamin korzystania z materiałów i usług  
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej
 w Nowym Mieście Lubawskim

                                                Rozdział I
                                       Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin korzystania z materiałów i usług, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady korzystania z materiałów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim z siedzibą przy ul. Działyńskich 2a, zwanej dalej „Biblioteką”.
2. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników, korzystających z materiałów i usług Biblioteki.
3. Czas otwarcia poszczególnych działów Biblioteki określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Cennik opłat za usługi reprograficzne określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
5. Odstępstwa od wymagań regulaminu mogą być stosowane jedynie w wyjątkowych  wypadkach za zgodą dyrektora Biblioteki w odpowiedzi na wniesiony przez użytkownika wniosek.
§ 2. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
– materiałach bibliotecznych – rozumie się przez to dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści (książki, czasopisma, multimedia, płyty CD z muzyką, filmy na kasetach VHS i płytach DVD, książka mówiona na kasecie lub płycie CD, zbiory elektroniczne dostępne  w sieci),
– udostępnianiu na miejscu – oznacza to możliwość korzystania ze zbiorów biblioteki w czytelni  dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży oraz w pracowni regionalnej,
– udostępnianiu na zewnątrz – oznacza to możliwość wypożyczania zbiorów zgodnie z Regulaminem,
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: użytkowniku – rozumie się przez to osobę, która spełniła warunki uprawniające zgodnie z Regulaminem do korzystania z materiałów i usług biblioteki,
– przedłużeniu – rozumie się przez to uzyskanie przed przewidzianym terminem zwrotu dodatkowego okresu wypożyczenia dla zbiorów bibliotecznych udostępnionych poza Bibliotekę lub przedłużeniu czasu korzystania z komputerów,
– wolnym dostępie – rozumie się przez to, taką część lub całość pomieszczeń biblioteki, w których użytkownik może wybrać z półek samodzielnie książki i czasopisma.
§ 3. 1. Biblioteka gromadzi i udostępnia następujące materiały biblioteczne:
1) dokumenty graficzne:
    – wydawnictwa zwarte (książki),
    –  periodyki (gazety, czasopisma).
2) dokumenty dźwiękowe:
    – książki mówione na płytach CD,
3) dokumenty elektroniczne:
   – wydawnictwa elektroniczne,
   – bazy danych
2. Biblioteka może gromadzić inne, niż wymienione w ustępie 1, materiały biblioteczne.
3. Materiały biblioteczne stanowią własność Biblioteki.
                                                    Rozdział II
                                               Usługi biblioteczne
§ 4. 1. Biblioteka świadczy usługi w zakresie wypożyczania zbiorów i umożliwia dostęp do sprzętu komputerowego.
2. Biblioteka może także świadczyć usługi inne, niż określone w ustępie 1.
                                                  Rozdział III
Prawo korzystania z Biblioteki
§ 5. 1. Prawo korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych  w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym Regulaminie.
2. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych i korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne.
3. Wysokość opłat za usługi reprograficzne określona jest w załączniku nr 2 do Regulaminu.
§ 6. Jeśli osoba ubiegająca się o prawo korzystania z materiałów nie spełnia warunków przewidzianych w niniejszym rozdziale, decyzję o odmowie prawa zapisu podejmuje bibliotekarz.
                                                Rozdział IV
Prawa i obowiązki użytkowników biblioteki
§ 7. 1. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający powinien okazać dowód osobisty lub inny dokument zawierający zdjęcie i PESEL, a po zapoznaniu się z Regulaminem, podpisać kartę zobowiązania.
2. Czytelnik niepełnoletni, który nie ukończył 16 lat, może być zapisany do Biblioteki przez rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny przed zapisem winien okazać dokument zawierający PESEL dziecka oraz własny dowód osobisty lub inny dokument zawierający zdjęcie i PESEL, a po zapoznaniu się z Regulaminem, podpisać kartę zobowiązania.
3. Czytelnik po zapisaniu się do biblioteki otrzymuje Kartę czytelnika, która jest bezpłatna i bezterminowa. 
4. W przypadku zagubienia Karty czytelnika zostanie wydana nowa Kata czytelnika, za którą pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.
5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą biblioteczną przez osoby trzecie do czasu zgłoszenia jej utraty przez właściciela.
6. Zapisując się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim, czytelnik otrzymuje własne konto w katalogu online. Po zalogowaniu się, może sprawdzać terminy zwrotów wypożyczonych pozycji, dokonywać zamówień.
§ 8. Użytkownicy, którzy nabyli prawo do korzystania z Biblioteki mają prawo do:
1) wypożyczania materiałów bibliotecznych na warunkach określonych w Regulaminie,
2) korzystania z księgozbioru podręcznego,
3) korzystania z pomocy i porad bibliotekarza, w tym przy doborze materiałów bibliotecznych.
§ 9. 1. Użytkownicy mają obowiązek:
1) przestrzegać zasad korzystania z materiałów i usług bibliotecznych określonych Regulaminem,
2) dbać o powierzone materiały biblioteczne, w szczególności chronić je przed zagubieniem, uszkodzeniami mechanicznymi lub zabrudzeniem, zaniechać podkreśleń tekstu, czynienia uwag na marginesach itp.,
3) informować Bibliotekę o wszelkich zmianach danych osobowych uwzględnionych na karcie zobowiązania.
4) okazać na żądanie bibliotekarza dokument tożsamości w celu sprawdzenia danych podanych przez użytkownika,
5) zachować ciszę i czystość w pomieszczeniach Biblioteki.
                                              Rozdział V
Zasady udostępniania materiałów bibliotecznych w czytelniach.
§ 10. Księgozbiór podręczny  oraz zbiory, zgromadzone w czytelniach oraz Pracowni Regionalnej, udostępniane są wyłącznie na miejscu.
§ 11. Dostęp do księgozbioru podręcznego, wszelkich źródeł informacji katalogowej lub bibliograficznej oraz bieżących czasopism jest wolny. Wybrane woluminy oraz czasopisma zgłasza się dyżurującemu bibliotekarzowi celem zarejestrowania udostępnienia.
§ 12. Bibliotekarze w czytelniach udzielają informacji dotyczących posiadanych zbiorów, służą pomocą w poszukiwaniu literatury na interesujący czytelników temat, sposobie korzystania z katalogów komputerowych, wydawnictw informacyjnych tradycyjnych i multimedialnych.
§ 13. Udostępnione materiały biblioteczne należy zwrócić najpóźniej 10 minut przed zamknięciem czytelni.
§ 14. Użytkownik może korzystać z własnego sprzętu (np. komputera) za zgodą dyżurującego bibliotekarza.
                                                   Rozdział VI
Zasady udostępniania materiałów bibliotecznych w Wypożyczalni dla Dorosłych oraz w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży
§ 15. W wypożyczalni dla dorosłych oraz w oddziale dla dzieci i młodzieży jest wolny dostęp do książek.
§ 16. 1. Użytkownik może wypożyczyć poza lokal biblioteczny jednorazowo:
 a) 5 woluminów książek,
 b) 2 tytuły książki mówionej,
 c) 3 tytuły czasopism, z wyjątkiem ostatniego numeru.
2. Na wniosek użytkownika liczba wypożyczanych woluminów na zewnątrz lokalu bibliotecznego może być zwiększona, jednak nie więcej niż do 8 woluminów, jeśli jest to umotywowane sytuacją użytkownika, zwłaszcza jego stanem zdrowia lub potrzebami naukowymi. Każdorazowo decyzję podejmuje bibliotekarz.
§ 17. 1. Terminy zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych są następujące:
a) dla książek i książek mówionych – 1 miesiąc od daty wypożyczenia,
b) starszych numerów gazet i czasopism – 2 tygodnie od daty ich wypożyczenia.
2. Przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 dyżurny bibliotekarz może na prośbę użytkownika prolongować termin zwrotu materiałów bibliotecznych, o ile nie zostało złożone zamówienie przez innego użytkownika.
                                           ROZDZIAŁ VII
Postępowanie w razie opóźnienia lub zaniechania zwrotu materiałów bibliotecznych, ich zagubienia, zniszczenia bądź uszkodzenia.
§ 18. 1. W razie niedotrzymania przez użytkownika terminu zwrotu materiałów bibliotecznych określonego w § 17 bibliotekarz kieruje doń upomnienie wzywające do niezwłocznego zwrotu wypożyczonych materiałów.
2. Po otrzymaniu monitu użytkownik winien bez zwłoki zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne i uiścić karę.
§ 19. 1. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada Czytelnik.
2. Czytelnik może, za zgodą kierownika placówki, w zamian za zagubione lub zniszczone materiały biblioteczne dostarczyć inne, tej samej wartości, przydatne Bibliotece.
3. W razie utraty jednego z woluminów wypożyczonego wydawnictwa wielotomowego użytkownik odpowiada w myśl ustępu 1-3 jak za całość wydawnictwa.
2. W uzasadnionych wypadkach losowych (np. kradzież, pożar) Biblioteka może zaniechać dochodzenia od użytkownika roszczeń przewidzianych w niniejszym rozdziale. Decyzję podejmuje dyrektor Biblioteki.
                                           ROZDZIAŁ VIII
Zasady korzystania z usług bibliotecznych
§ 20. Z usług bibliotecznych można korzystać w godzinach pracy biblioteki wyłącznie w jej pomieszczeniach.
§ 21. Z komputera użytkownik może korzystać wyłącznie w celu przeglądania, będących w posiadaniu Biblioteki, baz danych (katalogowych i bibliograficznych), wydawnictw multimedialnych, dysków CD, DVD, przeglądania zasobów Internetu.
§ 22. Biblioteka świadczy usługi komputerowe i reprograficzne.
§ 23. 1. Użytkowników obowiązuje ograniczenie czasu pracy z komputerem do:
a) 30 minut korzystania z Internetu, jeśli nie zgłoszono wcześniej do bibliotekarza prośby o rezerwację,
2. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może przyznać użytkownikowi większą ilość czasu do pracy. O takiej potrzebie należy poinformować bibliotekarza przed rozpoczęciem pracy na komputerze.
§ 24. 1. Korzystanie z baz danych, zbiorów multimedialnych, zasobów sieci Internet oraz wszelkich usług informacyjnych, bibliograficznych i reprograficznych nie może odbywać się z naruszeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Możliwość kopiowania danych na własne nośniki dopuszcza się wyłącznie z zachowaniem ustaleń zawartych w ustępie 1.
§ 25. Zabrania się użytkownikom:
1) instalowania dodatkowego oprogramowania,
2) używania ustawień i preferencji osobistych, w tym stosowania haseł i kodów,
3) działania powodującego dewastację lub uszkodzenie komputerów i ich wyposażenia, dezorganizację sieci komputerowej oraz zniszczenie oprogramowania,
4) wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów, prób łamania istniejących zabezpieczeń systemu oraz ingerencji w zawartość gromadzonych danych,
5) wykorzystywania Internetu do popełniania czynów niezgodnych z prawem tj. działań naruszających ustawę o prawie autorskim, korzystania ze stron zawierających pornografię lub sceny drastyczne oraz stron propagujących przemoc. Dostęp do Internetu nie może również służyć do przeglądania i rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych oraz stron towarzyskich, służących tylko rozrywce (gry, komunikatory, randki),
6) korespondencji seryjnej i obszernych załączników, jak również innych działań zakłócających pracę sieci,
7) wielokrotnego w ciągu dnia przenoszenia się do kolejnych stanowisk komputerowych
– bez zgłoszenia u dyżurnego bibliotekarza konieczności przedłużenia czasu pracy.
§ 26. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.
§ 27. W przypadku problemów technicznych z komputerem należy niezwłocznie powiadomić dyżurującego bibliotekarza. Niedopuszczalne jest podejmowanie jakichkolwiek prób napraw przez użytkownika.
§ 28. 1. Przed zakończeniem sesji użytkownik komputera powinien zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane na własnych nośnikach.
2. Informacje niezapisane, bądź zapisane na twardym dysku zostaną wykasowane w chwili zamknięcia komputera.
3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.
§ 29. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez dyżurującego bibliotekarza (lub inne osoby do tego uprawione).
§ 30. Bibliotekarze mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez użytkownika przy komputerze oraz do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.
§ 31. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na stacji internetowej, a w szczególności hasła, dane osobowe, dane poufne itp.
§ 32. W Bibliotece obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających. W przypadkach dezorganizujących pracę Biblioteki, pracownik ma prawo wezwać służby porządkowe.
                                             Rozdział IX
Naruszenie obowiązków regulaminowych
§ 33. W razie poważnego bądź uporczywego naruszania obowiązków wynikających z Regulaminu bibliotekarz może:
1) zawiesić użytkownika w prawie korzystania z materiałów i usług biblioteki na czas określony,
2) pozbawić użytkownika prawa korzystania z Biblioteki.
                                             Rozdział X
Rozpatrywanie odwołań
§ 34. 1. Od decyzji bibliotekarza, w szczególności w sprawach:
a) odmowy prawa korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych,
b) wysokości kaucji żądanej przy wypożyczaniu,
c) ustalenia wartości materiałów bibliotecznych utraconych lub zniszczonych przez użytkownika,
d) ustalenia wysokości kosztów naprawy uszkodzonych materiałów lub urządzeń bibliotecznych,
e) naliczania kar umownych,
f) zawieszania i pozbawiania prawa korzystania z Biblioteki
przysługuje użytkownikowi prawo odwołania do dyrektora Biblioteki.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez użytkownika wiadomości o skarżonej decyzji.
3. Odwołanie winno być rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia wniesienia. Decyzja dyrektora Biblioteki jest ostateczna.
                                               Rozdział XI
Ochrona Danych Osobowych;
§ 35. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Działyńskich 2a, tel. 56 474 27 01, e-mail: biblioteka.miejska@bibliotekanml.pl
2. Funkcję Inspektora ochrony danych pełni Pan Mariusz Kwaśnik. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.
3. Celem przetwarzania danych jest możliwość korzystania z zasobów biblioteki, w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych zasobów biblioteki lub ich równowartości.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych są: art. 4.1. Ustawy o bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997 r. z póź. zm., oraz art. 13.1. Ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. z późn. zm.; zgoda osoby, której dane dotyczą lub zgoda rodzica/opiekuna, na uczestnictwo dziecka w imprezach organizowanych przez bibliotekę (art. 6, pkt. 1, l. a RODO).
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania obowiązków statutowych, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody. Czas i sposób przechowywania Państwa danych osobowych realizowany jest w sposób wskazany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Instrukcji kancelaryjnej, zgodnie z nadaną dokumentacji kategorią archiwalną. 
6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa, a także operatorzy pocztowi, firmy informatyczne, które świadczą usługi serewisowe oprogramowania, z których korzysta biblioteka.
7. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
8. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek zawarcia umowy.
                                            Rozdział XII
Postanowienia końcowe
§ 36. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Nowym Mieście Lubawskim
 Daniela Kowalska
 
Załącznik nr 1
do Regulaminu udostępniania materiałów i usług
Miejskiej Biblioteki Publicznej w NML
Działy Miejskiej Biblioteki Publicznej
1.  Dział Udostępniania Zbiorów i Informacji w tym:
– wypożyczalnia dla dorosłych z wolnym dostępem do ponad 27 tysięcy książek
– 3 stanowiska komputerowe, drukarki, skaner, ksero,
– księgozbiór podręczny z wolnym dostępem do półek,
– WiFi i Internet, w tym również przy użyciu własnego komputera.
– stanowiska do cichej pracy z komputerem własnym
– Academica
godziny otwarcia:
poniedziałek – 9.00-17.00
wtorek – 9.00-17.00
środa – 9.00-17.00
czwartek  –  9.00-17.00
piątek – 9.00-17.00
sobota – 9.00-13.00
3. Oddział dla Dzieci i Młodzieży w tym:
– wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży z wolnym dostępem do ponad 12 tysięcy książek
– czytelnia dla dzieci i młodzieży z księgozbiorem podręcznym, prasą dziecięcą i młodzieżową
godziny otwarcia:
poniedziałek – 9.00-17.00
wtorek – 9.00-17.00
środa – 9.00-17.00
czwartek  –  9.00-17.00
piątek – 9.00-17.00
sobota – 9.00-13.00
5. Pracownia Regionalna z Czytelnią Multimedialną, w tym:
– sala szkoleniowa
– 5 stanowisk komputerowych
– Archiwum Historii Regionalnej
– Lokalne Centrum Informacji
– usługi w zakresie drukowania, kserowania, skanowania,
odziny otwarcia:
poniedziałek – 9.00-17.00
wtorek – 9.00-17.00
środa – 9.00-17.00
czwartek  –  9.00-17.00
piątek – 9.00-17.00
 
   Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Nowym Mieście Lubawskim
 Daniela Kowalska
  Załącznik nr 2
do Regulaminu udostępniania materiałów i usług
Miejskiej Biblioteki Publicznej w NML
Cennik opłat:
Usługi kserograficzne dostępne w godzinach otwarcia biblioteki duży format ze zmniejszeniem do A4 – 0,50 zł  
format A4 –  0,50 zł   
format A3 – 1,00 zł
Pracownik MBP może odmówić kserowania książki czy czasopisma w przypadku słabej oprawy introligatorskiej, wypadających kartek oraz zbiorów wydanych w dużych formatach.
Wydruki komputerowe:
1)    A4 czarno-biały –  0,50 zł  
2)    A4 druk kolorowy (tekst, małe obrazki) – 1,00 zł  
3) A4 druk kolorowy (kolor zajmuje ponad 50 % powierzchni arkusza – oceny wielkości
powierzchni dokonuje pracownik w sposób szacunkowy) – 2,00 zł     
4) wydruk komputerowy z bibliograficznych baz danych własnych i nabytych (format A4) – 0,50 zł       
5)    skanowanie książek, czasopism z oryginału (1 strona oryginału = 1 skan) –  0,40 zł       
6)    nagranie płyty CD/DVD wraz z nośnikiem  –  2,00 zł  
7)    wydruk komputerowy skanowanych książek (1 strona)  – 0,50 zł    
Pracownik MBP może odmówić skanowania książki czy rocznika oprawnego czasopisma w przypadku słabej oprawy introligatorskiej, wypadających kartek oraz zbiorów wydanych w dużych formatach. Kserowaniu nie podlegają wydawnictwa (książki, czasopisma) wydane do 1900 roku oraz jednoegzemplarzowe wydane przed 1939 r.
Pracownik MBP może odmówić wykonania wydruku komputerowego w przypadku gdyby zachodziła obawa, że nośnik z którego ma być sporządzony zawiera wirusy.
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Nowym Mieście Lubawskim
Daniela Kowalska
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Daniela Kowalska

Data wytworzenia:
20 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Daniela Kowalska

Data publikacji:
22 cze 2020, godz. 11:41

Osoba aktualizująca informacje

Daniela Kowalska

Data aktualizacji:
29 wrz 2023, godz. 11:12