Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Regulamin organizacyjny

Zarządzenie Nr 4/2022

dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 17.03.2022 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie Art.13, ust. 3, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. z 2020 r., Dz. U. poz. 194 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.Wprowadzam Regulamin organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 2.Traci moc Zarządzenie Nr 8/2014 dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 1 września 2014 r.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia

nr 4/2022 z dnia 17.03.2022 r.

DMBP.011.1.2022

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII BOGUSŁAWSKIEJ

W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.Regulamin organizacyjny określa podstawowe zasady funkcjonowania i kierowania oraz organizację wewnętrzną Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 2.Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte jest określenie „biblioteka” – rozumieć przez to należy Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim.

ROZDZIAŁ II

ZASADY FUNKCJONOWANIA I KIEROWANIA MIEJSKĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ

§ 3. 1. Biblioteka działa w oparciu o następujące zasady: 1) praworządności, 2) służebności wobec społeczności lokalnej, 3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym, 4) planowania pracy, 5) kontroli wewnętrznej, 6) podziału zadań pomiędzy dyrektora biblioteki i poszczególne stanowiska pracy, 7) wzajemnego współdziałania.

§ 4. 1. Miejską Biblioteką Publiczną w Nowym Mieście Lubawskim kieruje dyrektor, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za pracę instytucji i uzyskane przez nią wyniki.

2. Dyrektor ustala główne kierunki pracy biblioteki, odpowiada za zgodność podejmowanych decyzji z prawem oraz podejmuje inicjatywy organizacyjne zmierzające do pełnej realizacji zadań merytorycznych, organizacyjnych i gospodarczo-finansowych instytucji.

3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

§ 5. 1. Do zadań głównego księgowego, w szczególności należy:

1) prowadzenie obsługi finansowej pracowników, 2) prowadzenie rachunkowości finansowej biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami, 3) kompleksowe prowadzenie dokumentacji wg aktualnych przepisów, 4) realizowanie płatności, 5) sporządzanie sprawozdań i planów finansowych.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA BIBLIOTEKI

§ 6. 1. W skład biblioteki wchodzą komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy:

1) Dział Udostępniania Zbiorów:

a) Wypożyczalnia dla Dorosłych b) Czytelnia.

2) Oddział dla Dzieci i Młodzieży: a) Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, b) Czytelnia

3) Pracownia Regionalna: a) Pracownia Dokumentacji Regionalnej, b) Archiwum Historii Lokalnej, c) Muzealny Kącik Biblioteczny

4) Samodzielne stanowisko pracy: Pracownik ds. gromadzenia i opracowania zbiorów.

5) Samodzielne stanowisko pracy: Pracownik gospodarczy.

§ 7 Zakres przedmiotowy komórek organizacyjnych

1. Do zadań wspólnych komórek organizacyjnych biblioteki, w szczególności należy:

 • współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną,
 • zapewnienie terminowej i właściwej realizacji zadań określonych w programach i strategiach,
 • zapewnienie pełnej ochrony informacji niejawnych zgodnie z przepisami szczegółowymi,
 • bezwzględne przestrzeganie procedur zapewniających ochronę danych osobowych,
 • wnikliwe i terminowe wykonywanie zadań oraz bezstronne i kulturalne załatwianie klientów,
 • przestrzeganie ustalonych zasad porządku i dyscypliny pracy,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji w drodze samokształcenia,
 • dbałość o powierzone mienie,
 • wykonywanie czynności wynikających z doraźnych poleceń dyrektora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2. Do zadań Działu Udostępniania Zbiorów należy:
 • udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
 • udzielanie informacji o bibliotece i księgozbiorze,
 • prowadzenie ewidencji czytelników i wypożyczeń,
 • realizowanie zamówień i przyjmowanie zwrotu książek,
 • udzielanie pomocy w doborze literatury,
 • udostępnianie czytelnikom prasy codziennej i archiwalnej,
 • sporządzanie i wysyłanie upomnień,
 • dokonywanie selekcji księgozbioru i czasopism,
 • współpraca z działem gromadzenia i opracowania zbiorów w zakresie uzupełniania zbiorów,
 • prowadzenie dokumentacji działalności,
 • przygotowywanie wystaw, spotkań z ciekawymi ludźmi, konkursów,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i dydaktycznej,
 • bezpłatne udostępnianie Internetu,
 • prowadzenie instruktażu w zakresie posługiwania się katalogiem OPAC,
 • wykonywanie usług w zakresie skanowania, drukowania i kserowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3. Do zadań Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, w szczególności należy:
 • udostępnianie zbiorów dla dzieci i młodzieży,
 • udzielanie informacji o bibliotece i księgozbiorze,
 • prowadzenie ewidencji czytelników i wypożyczeń,
 • realizowanie zamówień i przyjmowanie zwrotu książek,
 • udzielanie pomocy w doborze literatury,
 • udostępnianie dzieciom i młodzieży prasy codziennej i archiwalnej,
 • dokonywanie selekcji książek i czasopism dziecięcych i młodzieżowych,
 • sporządzanie i wysyłanie upomnień,
 • współpracowanie z działem gromadzenia i opracowania zbiorów w zakresie uzupełniania zbiorów,
 • przyjmowanie i rozliczanie z główną księgową wpłat z tytułu upomnień,
 • prowadzenie dokumentacji działalności,
 • opracowywanie okresowych planów, analiz i sprawozdań,
 • organizowanie wystaw, spotkań z ciekawymi ludźmi, konkursów,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej i dydaktycznej,
 • prowadzenie instruktażu w zakresie posługiwania się katalogiem OPAC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4. Do zadań Pracowni Regionalnej, w szczególności należy:
 • gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów regionalnych, archiwalnych i dokumentów życia społecznego,
 • opracowywanie bibliografii powiatu nowomiejskiego,
 • wspieranie działań mających na celu popularyzację Nowomiejskiego Archiwum Historii Lokalnej,
 • współpracowanie z innymi bibliotekami i instytucjami w zakresie wymiany materiałów informacyjnych i archiwalnych,
 • digitalizowanie wybranych zbiorów specjalnych,
 • współtworzenie klastra o nazwie Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa,
 • tworzenie katalogu on-line w zakresie Dokumentów Życia Społecznego,
 • opracowywanie artykułów oraz innych materiałów promujących bibliotekę oraz jej zbiory,
 • wspieranie działań realizujących strategię rozwoju biblioteki,
 • opracowywanie okresowych planów, analiz i sprawozdań,
 • organizowanie wystaw, spotkań z ciekawymi ludźmi, konkursów,
 • wykonywanie usług w zakresie skanowania, drukowania i kserowania,
 • udzielanie pomocy i pełnienie nadzoru nad czytelnikami korzystającymi z komputerów,
 • udostępnianie użytkownikom nieodpłatnie stanowisk komputerowych do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształcenia,
 • udzielanie porad w zakresie obsługi komputerów, sporządzania wydruków itp.,
 • kontrolowanie pracy użytkowników w celu eliminowania przeglądania stron internetowych zabronionych regulaminem Biblioteki,
 • pobieranie opłat za wydruki z komputera,
 • prowadzenie dokumentacji Nowomiejskiego Archiwum Historii Lokalnej,
 • nadzorowanie Muzealnego Kącika Bibliotecznego,
 • wspieranie działań promujących działalność biblioteki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5. Do zadań Pracownika ds. gromadzenia i opracowania zbiorów, w szczególności należy:
 • opracowywanie formalne i rzeczowe księgozbioru biblioteki,
 • tworzenie katalogu on-line biblioteki,
 • tworzenie katalogu on-line w zakresie Dokumentów Życia Społecznego,
 • prowadzenie inwentarzy: Księgozbioru Działu Udostępniania Zbiorów, Księgozbioru Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, Audiobooków i Wydawnictw Ciągłych,
 • prowadzenie ewidencji wpływów i ubytków,
 • uczestniczenie w pracach komisji ds. selekcji księgozbioru,
 • ustalanie zgodności, z główną księgową, nie rzadziej niż raz w roku, wartości księgozbioru w danym okresie,
 • opracowywanie okresowe planów, analiz i sprawozdań,
 • współudział w organizowaniu imprezach czytelniczych,
 • współudział w przygotowywaniu wystaw tematycznych,
 • zastępowanie pracowników na innych działach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       6. Do zadań Pracownika gospodarczego, w szczególności należy:
 • dbanie o utrzymanie czystości i porządku wewnątrz budynku biblioteki oraz na zewnątrz,
 • dbanie o powierzone mienie i przestrzeganie zasad oszczędnej gospodarki materiałowej,
 • zgłaszanie zapotrzebowania na środki czystości.

§ 8. Komórki organizacyjne są tworzone, likwidowane lub łączone na podstawie zarządzenia dyrektora biblioteki.

§ 9. Podczas nieobecności dyrektora za sprawy merytoryczne odpowiada osoba, której zostało udzielone upoważnienie przez dyrektora biblioteki.

§ 10. Na czas nieobecności pracownika komórki organizacyjnej oraz pracownika zajmującego samodzielne stanowisko pracy, zastępstwo wyznacza dyrektor.

ROZDZIAŁ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11. Regulamin może być zmieniony przez dyrektora biblioteki po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego.

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Daniela Kowalska

Data wytworzenia:
07 paź 2022

Osoba dodająca informacje

Daniela Kowalska

Data publikacji:
07 paź 2022, godz. 14:33

Osoba aktualizująca informacje

Daniela Kowalska

Data aktualizacji:
07 paź 2022, godz. 14:33