Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Wyszukiwanie zaawansowane

Statut

UCHWAŁA NR XL/234/2013 
 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/44/2011Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 marca 2011 r.
 
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 642, zm. z 2013 r., poz. 829), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406), art. 18, ust. 2, pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala:
     § 1. W załączniku do uchwały nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 marca 2011 r., w sprawie zmiany uchwały nr VII/61/03 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez gminę Nowe Miasto Lubawskie wprowadza się następujące zmiany:
1) skreśla się w § 8 pkt 9;
2) skreśla się w § 11 pkt 1;
3) §16 w ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"1) Organizator przekazuje bibliotece środki finansowe w formie dotacji:
  a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów;
  b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie  kosztów realizacji inwestycji;
  c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
3. Działalność biblioteki jest finansowana z:
    a) przychodów z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
    b) przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
    c) dotacji z budżetu państwa;
    d) dotacji podmiotowych i celowych, o których mowa w ust. 1;
    e) wpływów z opłat określonych regulaminami wewnętrznymi dyrektora biblioteki;
    f) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;
    g) środków otrzymanych z innych źródeł".
4) § 16 w ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora”;
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.
     § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marcin Deja
Załącznik do Uchwały Nr VII/44/2011
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 marca 2011 r.
STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII BOGUSŁAWSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Bogusławskiej zwana dalej "Biblioteką" jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:
1)   ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.);
2)   ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej    (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze. zm.);
3)   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);
4)   aktu założycielskiego;
5)   niniejszego statutu.
§ 2. Biblioteka działa w obrębie krajowej sieci bibliotecznej i jest wpisana do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 3. Siedziba biblioteki mieści się przy ul. Działyńskich 2a w Nowym Mieście Lubawskim, a terenem jej działalności jest teren gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w województwie warmińsko-mazurskim.
§ 4. Organizatorem biblioteki jest Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
§ 5. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta Nowego Miasta Lubawskiego. Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.
§ 6. Biblioteka używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku "Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Bogusławskiej" i w środku "w Nowym Mieście Lubawskim" oraz pieczęci podłużnej o treści "Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Bogusławskiej 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Działyńskich 2a".
Rozdział 2.
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI
§ 7. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom miasta. Służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury.
§ 8. Do podstawowych zadań biblioteki w szczególności należy:
1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu;
2) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych:
3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;
4) popularyzacja książki i czytelnictwa oraz dorobku kulturalnego regionu;
5) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych;
6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami i towarzystwami w zakresie rozwijania, zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturowych mieszkańców miasta;
7)  doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;
8)  prowadzenie praktyk studenckich;
9)  udzielanie gminnym bibliotekom publicznym powiatu nowomiejskiego pomocy metodycznej i szkoleniowej.
Rozdział 3.
ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA
§ 9.  1. Organem zarządzającym biblioteką jest dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta
3. Dyrektor organizuje i nadzoruje pracę biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.
4. Burmistrz wykonuje wobec dyrektora czynności z zakresu prawa pracy i jest jego zwierzchnikiem służbowym.
5. Dyrektor przedkłada Organizatorowi plany, sprawozdania i analizy związane z zakresem działania instytucji.
§ 10. Dyrektor biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia pracowników służby bibliotecznej oraz administracji i obsługi.
§ 11.1. Dyrektor i pracownicy biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określonych w odrębnych przepisach (Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotece oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji - Dz. U. Nr 41, poz. 419).
2. Dyrektor biblioteki ustala regulamin wynagradzania pracowników służby bibliotecznej oraz administracji i obsługi.
§ 12. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnię, czytelnię, oddział dla dzieci, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
§ 13. Szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki określa regulamin organizacyjny, nadawany przez dyrektora biblioteki po zasięgnięciu opinii organizatora.
§ 14. Przy bibliotece mogą działać: koła przyjaciół biblioteki, organizacje, stowarzyszenia i fundacje - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 15. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowisk lokalnych, o ile nie są sprzeczne z jej działalnością statutową.
Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 16.1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.
2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania
3. Biblioteka jest finansowana z budżetu miasta, z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i innych źródeł.
4. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan działalności biblioteki zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez organizatora.
§ 17. 1.Usługi biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Biblioteka może pobierać opłaty:
1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.
2. Wysokość opłat nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.
Wpisany przez: Daniela Kowalska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Daniela Kowalska

Data wytworzenia:
17 cze 2020

Osoba dodająca informacje

Daniela Kowalska

Data publikacji:
17 cze 2020, godz. 17:54

Osoba aktualizująca informacje

Daniela Kowalska

Data aktualizacji:
20 cze 2020, godz. 20:15